Algemene voorwaarden en verzenden en retourneren

Algemene Voorwaarden liezelieze.be
(versie 2021; gepubliceerd op 1 oktober 2021 en sindsdien van kracht)

1. Algemeen, toepasselijkheid

 1. Liezelieze (verder vermeld als liezelieze.be) is statutair gevestigd in 8900 Ieper, Tiendelaan 25, BTW – nummer BE0774.484.721. Liezelieze.be is te bereiken via het e-mailadres hallo@liezelieze.be. Meer informatie over liezelieze.be en de door haar geleverde producten is te vinden op de website www.liezelieze.be.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen liezelieze.be en iedere aanbieder of afnemer die kleding aan liezelieze.be in consignatie levert of via de webshop afneemt.
  De aanbieder wordt geacht, door het afgeven van kleren tijdens een intake, en de afnemer door plaatsing van een bestelling via de webshop, deze algemene voorwaarden te accepteren.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij liezelieze.be voor de uitvoering er van tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en afnemer.
 4. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 5. Liezelieze.be heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De aanbieder en afnemer dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.
 6. Liezelieze.be is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder en de afnemer .

2. Specifieke bepalingen met betrekking tot de aanvoer van de kleding

 1. Elke aanbieder dient een natuurlijk persoon te zijn, woonachtig in België, en 18 jaar of ouder te zijn. De aanbieder biedt kleding in consignatie aan, aan de afnemer via de webshop van liezelieze.be.
 2. De ontvangen kleding wordt door liezelieze.be zo spoedig mogelijk verwerkt (labelen, fotograferen, etc.) en in de webshop geplaatst. Er wordt echter geen garantie gegeven over de maximum termijn waarbinnen de ontvangen kledingstukken in de webshop, online, zullen verschijnen. Sommige kledij kan zelfs eerst verkocht worden via een beurs of een sales-avond vooraleer het in de webshop komt.
 3. Van ieder kledingstuk dat is verkocht, ontvangt de aanbieder een percentage van 40% van de verkoopprijs zoals genoemd in de webshop. De BTW neemt liezelieze.be voor haar rekening. Het bedrag dat de aanbieder verdient, zal na de seizoenswitch (2 – jaarlijks) worden overgeschreven op het rekeningnummer dat de aanbieder doorgeeft. Liezelieze.be bepaalt wanneer bepaalde kleding uit de webshop wordt gehaald en of de kleding bewaard wordt om later opnieuw te worden geplaatst in de webshop. De kleding zal echter voor een maximum periode van 1,5 jaar worden aangeboden in de webshop, indien de kleding binnen het anderhalf jaar niet wordt verkocht zal liezelieze.be dit aan de aanbieder kenbaar maken per e-mail. De aanbieder kan dan besluiten deze kleding via liezelieze.be te schenken aan een door liezelieze.be te bepalen goed doel of verzoeken deze kleding per post te retourneren of zelf terug komen ophalen in Ieper bij Liezelieze of tijdens een intakedag op locatie. De kosten om de niet-verkochte en/of niet weerhouden kleding terug te sturen zullen ten laste zijn van de aanbieder, deze worden in rekening gebracht met de opbrengsten die de aanbieder heeft gegenereerd met de verkoop van haar kleding of, indien geen opbrengsten werden gegenereerd, door liezelieze.be worden aangerekend.
 4. De aanbieder heeft het recht om gedurende die 18 maanden na plaatsing van de kleding in de webshop per e-mail aan liezelieze.be een verzoek te doen om bepaalde dan wel de resterende door de aanbieder geleverde kleding te (doen) retourneren voor zijn/haar eigen rekening. Bij het vroegtijdig beëindigen van de consignatieperiode door de aanbieder, zal er een kost (als compensatie voor het geleverde werk en de gemiste kans op verkoop) aangerekend worden ten bedrage van 20% van de verkoopprijs van deze artikelen. De aanbieder verbindt er zich toe deze artikelen binnen een termijn van maximum 15 dagen af te halen bij Liezelieze in Ieper na afspraak. Indien wordt geopteerd voor verzending, zullen de verzendkosten voor retourneren van deze kleding rechtstreeks door liezelieze.be in rekening van de aanbieder worden gebracht.
 5. De door de aanbieders in consignatie gegeven kleding is door liezelieze.be tegen brand en waterschade verzekerd.
 6. In het onverhoopte geval dat de aanbieder een klacht over haar levering dan wel de plaatsing van de kleding in de webshop heeft, dient zij dit zo spoedig mogelijk te melden aan liezelieze.be per post of e-mail via hallo@liezelieze.be, waarna liezelieze.be zal trachten deze klacht naar tevredenheid van de aanbieder op te lossen.

3. Specifieke bepalingen met betrekking tot de aankoop van de kleding

 1. Om kleding (producten) te kunnen bestellen op www.liezelieze.be dient de afnemer aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, betalingsgegevens en eventuele andere vereiste informatie doorgeven bij bestelling
  • Ten minste 18 jaar oud zijn
  • Indien u met een betaalkaart betaalt, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om online producten aan te kopen.
 2. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan de afnemer contact opnemen met liezelieze.be via hallo@liezelieze.be.
 3. De door liezelieze.be aangeboden kleding verkeert in goede staat en wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan tweedehands kleding is dat deze gebruikssporen vertoont.
 4. Op het moment van ter beschikkingstelling, dient de afnemer de kleding te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan liezelieze.be te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal liezelieze.be trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen.
 5. Als u een product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om de overeenkomst te herroepen, moet u onze klantenservice (per mail: hallo@liezelieze.be of per post : Liezelieze, Tiendelaan 25, 8900 Ieper) daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

Retour

U heeft eveneens het recht om door u op de website www.liezelieze.be gekochte producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 dagen) een verzoek in te dienen bij onze klantendienst per mail: hallo@liezelieze.be. Indien onze klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de afnemer, ongeacht de wijze van terugzending.

Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd. Ondergoed en zwemgerief worden om hygiënische redenen niet geruild of teruggestuurd.

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de producten zorgvuldig in.

Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door ons zijn ontvangen.

Als u producten retourneert:

 1. die u niet mag terugsturen,
 2. die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden,
 3. die niet goed zijn verpakt,
 4. waarvan producten ontbreken,
 5. waarvoor u niet voor de aflevering hebt betaald of
 6. waaraan u niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die producten,

behouden we ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om u kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).


Bij aankoop van kleding via de webshop van liezelieze.be, heeft de afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van de kleding door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren).Tijdens voornoemde bedenktermijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met de geleverde kleding, labels, codering en verpakking. De afnemer zal de kleding slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de kleding wenst te behouden. Indien de afnemer van haar recht op ontbinding gebruik maakt, zal zij de kleding met alle geleverde toebehoren aan liezelieze.be retourneren, conform de door liezelieze.be verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de afnemer, ongeacht de wijze van terugzending. Het eventueel door de afnemer betaalde bedrag zal liezelieze.be zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

4. Leveringstermijnen, levering en verzend- en handlingskosten

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan liezelieze.be via de webshop kenbaar heeft gemaakt. De aanbieder en eventueel de afnemers die regelmatig kleding via de webshop bestellen en/of aanbieden, dienen liezelieze.be op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang liezelieze.be geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de afnemer dan wel de aanbieder geacht woonachtig te zijn op het laatste bij liezelieze.be bekende (e-mail) adres.
 2. Liezelieze.be zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na bestelling via de webshop, ter verzending aanbieden, tenzij een langere termijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door liezelieze.be aan de afnemer op het moment dat de kleding toegezonden wordt. De logistieke dienstverlener waarmee Liezelieze samenwerkt, stelt de bestelling te zullen leveren de volgende werkdag. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval liezelieze.be het door de afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, zal terug betalen.
 3. De afnemer is verplicht de door liezelieze.be geleverde kleding af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is liezelieze.be gerechtigd de kleding op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.

De bestelling wordt verzonden via een door liezelieze.be aan te wijzen logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding van verzend- en handlingskosten. Indien de afnemer een bestelling plaatst van meer dan €75, worden er geen verzend- en handlingkosten voor verzending in België in rekening gebracht.

U heeft als gebruiker op gelijk welk moment het recht de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren in te kijken en u kunt er steeds om vragen vergeten te worden.
Dit betekent concreet dat LiezeLieze alle persoonsgegevens dient te verwijderen als dit door de gebruiker gevraagd wordt. LiezeLieze heeft hiervoor één maand de tijd.

U kunt als eindgebruiker op eender welk moment uw toestemming om gegevens te bewaren opnieuw intrekken.

5. Omstandigheden die wij niet in de hand hebben

Liezelieze.be zal al het mogelijke doen om haar verplichtingen na te komen, maar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging, of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die liezelieze.be zelf niet in de hand heeft. Indien er een vertraging optreedt, zal liezelieze.be haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

6. Prijs, betaling en incassokosten

 1. De prijzen die door het team van liezelieze.be aan de kleding worden toegekend zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin de kleding zich bevindt.
 2. De in de webshop vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en in principe exclusief verzendkosten (zie artikel 4.4.).
 3. Na plaatsing van een bestelling in de webshop, bevestigt liezelieze.be deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten per e-mail aan de afnemer.
 4. Betaling van de verschuldigde kosten kan alleen via directe betaling na de bestelling via het online betaalplatform;
 5. Goedgekeurde betaalkaarten worden vermeld op de website www.liezelieze.be. Als afnemer dient u de gegevens van uw betaalkaart te verstrekken wanneer u een bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde producten worden verzonden. Liezelieze.be levert de producten pas aan wanneer de uitgever van de betaalkaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd.
 6. De bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door liezelieze.be in het kader van de overeenkomst geleverde kleding blijft eigendom van de aanbieder totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met liezelieze.be gesloten overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen de tijdige en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
 2. De door de aanbieder in consignatie geleverde kleding aan liezelieze.be, die door liezelieze.be aan de afnemer is geleverd en die ingevolge 7.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door de aanbieder worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt, noch mag deze kleding worden verpand of anderszins worden bezwaard. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de aanbieder veilig te stellen.
 3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kleding en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient de afnemer liezelieze.be daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8. Aansprakelijkheid

 1. Liezelieze.be is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van liezelieze.be. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.
 2. Liezelieze.be is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. Liezelieze.be is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Liezelieze.be draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.​​​​​​​

9. Overmacht

 1. Liezelieze.be is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de afnemer en/of aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Liezelieze.be gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Liezelieze.be, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Liezelieze.be, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. Liezelieze.be heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat liezelieze.be haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Liezelieze.be kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

10. Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de algemene voorwaarden, en blijven de overblijvende bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

11. Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en merkrecht, op de website, de content en al het door Liezelieze.be aan afnemer en aanbieder geleverd materiaal berusten uitsluitend bij Liezelieze.be, tenzij anders is aangegeven.

12. Contactgegevens

Voor verdere vragen over het verkopen en/of kopen van 2de handsmerkkleding www.liezelieze.be kunt u per e-mail (hallo@liezelieze.be), of telefonisch (0498/699.141) contact opnemen met onze klantenservice van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 12u, uitgezonderd op feestdagen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met liezelieze.be is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Oostende.